Menu:

Informacje o usłudze

Prace ziemne

Prace ziemne to rodzaj robót budowlanych, które są wykonywane w celu przygotowania terenu pod budowę różnych obiektów, takich jak domy, drogi, mosty, kanały, a także w celu zmiany ukształtowania terenu w celu poprawy warunków hydrotechnicznych, melioracyjnych, ochrony przeciwpowodziowej czy rekultywacji terenów zdegradowanych. Prace ziemne mogą obejmować następujące czynności: Wykonywanie wierceń geologicznych i geotechnicznych w celu pozyskania informacji na temat składu i właściwości gruntu oraz głębokości warstw skał. Wyburzanie istniejących obiektów i oczyszczanie terenu. Usuwanie warstw ziemi, skał czy gruzu z powierzchni terenu w celu uzyskania wymaganej konfiguracji terenu. Wykonywanie wykopów i wykopów fundamentowych w celu przygotowania podłoża pod budowę obiektów. Wykonanie drenażu, czyli systemu rur odprowadzających wodę podziemną z terenu. Wykonanie odwodnienia, czyli systemu rur odprowadzających wodę powierzchniową. Wykonanie nasypów, czyli ukształtowanie terenu w celu uzyskania wymaganych parametrów terenowych. Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie zieleni ozdobnej, dróg dojazdowych, parkingów, itp. Wszystkie prace ziemne wymagają wykorzystania specjalistycznych maszyn i narzędzi, takich jak koparki, spychacze, dłubarki, wiertnice czy wywrotki. Wszystkie te prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w pracy z maszynami budowlanymi.Prace ziemne